Trafikverket planerar för kapacitetshöjande åtgärder på Söderleden samt i Sisjömotet i Göteborg. Syftet är att utveckla Söder- och Västerleden som en viktig förbindelseled med hög framkomlighet i ett nationellt och regionalt perspektiv.

E6.20 Söder- och Västerleden sträcker sig från Åbromotet i öster till Vädermotet i norr. Vägen ingår i det nationella stamvägnätet och är av riksintresse. Den är också en viktig förbindelse mellan västra Hisingen och vägnätet söder/väster om Göteborgsområdet. I sin förlängning via Hisingsleden utgör E6.20 bland annat en viktig transportled för tunga transporter och för transporter med farligt gods. Sisjömotet har en viktig funktion som koppling till det lokala vägnätet i Sisjöområdet.

Planerade åtgärder för Söderleden och Sisjömotet

Idag råder problematik med långa köer i och runt Sisjömotet. Korsningspunkterna i området medför tidvis att köerna på avfartsramperna växer ut på Söderleden och hindrar även den trafik som passerar. Kontinuerlig exploatering och planerad utveckling av bland annat Fässbergsdalen kommer att belasta leden ytterligare. För att bibehålla funktionen som en bra alternativ kringled med god tillgänglighet till Hisingen och Göteborgs västra delar finns behov av ökad kapacitet.

Under fördjupning hittar du mer om vilka åtgärder som planeras på leden för att höja framkomligheten och förbättra miljön för både trafik och omgivning

Mer information här.