Nu – efter två år – ser vi tydligt nyttan med Partnergruppen. Nätverket som består av fastighetsägare, verksamma i området. Gruppen utgör plattform för diskussioner hur området skall föras framåt. 

Företagarföreningen Högsbo-Sisjön står som sammankallande, neutral part. Nu söker vi fler partnerföretag som vill dra nytta av och bidra till, gruppens arbete. Kontakta undertecknad för mer information.

För exakt två år sedan, i juni 2015, tog företagarföreningen initiativet till att bilda en arbetsgrupp med områdets tongivande fastighetsägare samt bankerna under namnet Partnergruppen. Fastighetsägarna och bankerna har sedan länge varit ett stöd till företagarföreningen, exempelvis genom finansieringen av buss 89 som trafikerade området på prov för några år sedan.

Nätverk och kommundialog
Bakgrunden till Partnergruppen var att vi såg ett behov av att samlas och skapa en gemensam agenda kring hur vi vill att området skall utvecklas. Dessutom såg vi ett behov av att påtagligt förstärka dialogen mellan områdets intressenter och beslutande tjänstemän och politiker i kommunen.

Gruppen har träffats vid ett flertal tillfällen sedan starten vilket har resulterat i en handlingsplan som företagarföreningen har till uppgift att arbeta efter. Att området expanderar och utvecklas är mycket positivt. En given konsekvens av detta är dock att även trafikflödet har ökat vilket hämmar tillgängligheten. Att förbättra tillgängligheten är således gruppens högst prioriterade fråga.

Alla som rör sig i området kan se allt arbete som pågår på Söderleden och inne i området. Även om man kan störas av att framkomligheten är begränsad får man inte glömma att arbetet sker under en begränsad tid och att resultatet i högsta grad kommer att förbättra tillgängligheten.

Partnergruppen gör skillnad
En annan viktig del av gruppens arbete är att förbättra kollektivtrafiken. Redan i december i fjol genomförde Västtrafik förändringar i linjenätet samt ökad turtäthet på vissa linjer.

I resandemätningen som presenterades för någon månad sedan kunde Västtrafik påvisa en påtaglig ökning av antal resenärer. Kommande bostadsetableringar i såväl Sisjön som i Högsbo kommer att öka reseunderlaget och därigenom förbättra kollektivtrafiken.

Alla som verkar i området bör vara tacksamma för fastighetsägarnas engagemang i gruppen.

Tack vare dem kommer Högsbo-Sisjön att utvecklas och bli än mer attraktivt på sikt. Allt i takt med en förbättrad infrastruktur och en utveckling mot ett blandområde där fler väljer att etablera sitt företag eller att bosätta sig i.

En annan positiv effekt av att gruppen bildades är att samarbetet mellan fastighetsägarna har ökat i takt med att relationerna mellan dem fördjupats. Detta har bl.a. resulterat i att man hjälper varandra när det gäller omflyttning av hyresgäster vilket är till gagn för alla.

Fastighetsägare med hyresgäster sökes
I dagsläget består Partnergruppen av 17 fastighetsägare och fem banker. Gruppen växer hela tiden eftersom allt fler fastighetsägare fått upp ögonen för hur viktigt det är att finnas med i gruppen och påverka. Att vara med i Partnergruppen innebär även att man får tillgång till information om utvecklingen som annars kan vara svår att hitta.

Om du som läser detta är fastighetsägare är du välkommen att kontakta mig så berättar jag mer om vårt gemensamma arbete och vad ni har att vinna på att vara med i gruppen.

Lars Holst
Kanslichef Företagarföreningen Högsbo-Sisjön
lars@hsff.nu