Sedan i våras har det hänt en del med trafiksituationen i området. Arbetet med additionskörfälten på Söderleden och det nya Sisjömotet fortskrider enligt planerna och enligt Trafikverket håller man sin tidplan vilket innebär att allt skall vara klart till vintern. 

Det ombyggda motet kommer att öka tillgängligheten drastiskt jämfört med idag. Ihop med förbättringarna i kollektivtrafiken så har det förändrats till det bättre – och mer kommer.

Kollektivtrafiken snabbt bättre
Även förstärkningsarbetet på Stora Åvägen blev klart tidigare i september vilket avsevärt förbättrat framkomligheten. Dessutom har Västtrafik ordnat en ny busshållplats där vilket förbättrar för alla som åker kollektivt. På tal om kollektivtrafik. I december i fjol gjorde Västtrafik en förbättring av kollektivtrafiken i området. Alla förändringar man gör följs upp i resemätningar. Enligt Jesper Carlberg planerare på Transdev, vars bussar trafikerar området, hade resandet i februari i år ökat med 31% jämfört med samma månad året innan. Västtrafik är nöjda och sporrade till ytterligare satsningar. Om du kör bil idag föreslår jag att du ger kollektivtrafiken en chans.

Med tanke på det ökade resandet finns stora möjligheter till att ytterligare förbättra kollektivtrafiken. En stark draghjälp kommer även att vara de kommande bostadsetableringarna i Högsbo-Sisjön vilket ökar reseunderlaget.

Nätverk och varumärkesbygge
Som jag tagit upp tidigare har företagarföreningen ett aktivt samarbete med områdets fastighetsägare. Vi är alla beroende av varandra och genom att fokusera på gemensamma frågor driver vi områdets utveckling framåt till gagn för alla; företagare, kunder och de boende. För två år sedan påbörjade vi ett arbete i företagarföreningens styrelse med syfte att skapa ett varumärke för Högsbo-Sisjön. Den yttre delen resulterade i att vi bytte logotyp.

Steg två är att samla in intryck och synpunkter från våra samarbetspartner och att låta detta utmynna i en definition kring vad Högsbo-Sisjön står för. Hur vi vill uppfattas. Resultatet av detta arbete kommer att presenteras längre fram när det är klart.

Attraktivt i Högsbo-Sisjön
Business Region Göteborg (BRG) har nyligen genomfört en undersökning om företagandet i Göteborg. Man har bl.a. undersökt företagarvänlighet, arbetslöshet, olika branschers tillväxt samt vilka geografiska områden i Göteborg som har störst tillväxtpotential. När det gäller tillväxtpotential ligger Högsbo-Sisjön i topp. Inget annat område har samma goda fysiska förutsättningar till att växa. Med växa menas inte bara nya företagsetableringar och arbetstillfällen utan även nya bostadsetableringar. Skapandet av blandstaden. Med fler inflyttade skapas även förutsättningar för nya företagsetableringar inom tjänstesektorn.

Med förbättrad infrastruktur och kollektivtrafik tror vi även att vi kommer att locka etablerad handel att flytta till området. Ett anrikt företag som efter många decennier lämnar Gullbergsvass och flyttar in i Sisjön 2018 är Holmens Herr.

”Vi ser med glädje och förväntan fram emot vår flytt till Sisjön. För våra kunder är tillgänglighet och parkering viktig och jag kan inte se någon plats i Göteborgsregionen som uppfyller detta bättre än Sisjön. Den 1000 m2 stora butiken på Stora Åvägen 1 ger oss möjligheten att utveckla vår verksamhet ytterligare för att erbjuda våra kunder bästa service och utbud”, säger Niklas Gertler, vd på Holmens Herr. Butiken öppnar i september 2018.

Vi skall nog inte bli förvånande om fler företag går samma väg. Ju mer handeln förstärks och breddas, desto mer attraktivt blir det att vara en del av ett område med god tillgänglighet. För konsumenten skapar det ökade urvalet av handel en ännu större attraktion.

Text
Lars Holst, Kanslichef