Varför ska man bli medlem i Företagarföreningen Högsbo-Sisjön? Vad gör föreningen? Vad genomfördes 2017 och hur lyder handlingsplanen för 2018?

MEDLEMSAKTIVITETER

FrukostAkademien Fyra inspirationsfrukostar

Sisjöminglet Två tillfällen, vår och höst

Sisjöslaget Golftävling som arrangeras i september

KompetensAkademien Kunskap och fördjupat nätverk

#frukosthosmedlem Medlemsföretag presenterar sig

• Informationsmöten med kommunen

• Informationsmöten med fastighetsägarnas hyres- gäster för att förmedla information om; området, medlemsnyttan samt aktiviteter

• Marknadsföring av kollektivtrafiken

• Högsbo-SisjöNytt Produktion och distribuering, fyra nummer


GENOMFÖRT 2017

• Fått igenom en ökad turtäthet och förbättrad kollektivtrafik

• Tagit fram en karta som visar områdets kollektivtrafik

• Tagit fram siffror och underlag till Västtrafik

• Arrangerat informationsmöte angående utvecklingen i Högsbo-Sisjön tillsammans med Göteborgs Stad och Mölndals Stad

• Arrangerat fem möten med områdets fastighetsägare och banker för att skapa förbättringar för områdets intressenter och företagare

• Genomfört ett möte med politiker för att driva områdets frågor

• Lanserat den nya konsumentorienterade tidningen ”Leva i Högsbo-Sisjön”

• Stöttat projekt för att öka sysselsättningen bland arbetslösa – Högsbo-Sisjömodellen

• Fått kommunen att ändra skyltningen i Sisjön från industriområde till handelsområde

• Träffat företrädare för kommunen och presenterat önskemål kring uppsnyggning av området i form av fler grönytor, bättre belysning samt gång- och cykelbanor

• Genomfört ett frukostmöte Trender inom Handeln för att skapa ett butiksnätverk

• Genomfört medlemsaktiviteter enligt ovan


ATT GÖRA 2018

• Genomföra en kontaktskapande och trevlig After Work

• Arrangera frukostmöte Trender inom handeln, för att skapa ett butiksnätverk

• Utveckla varumärkesarbetet för Högsbo-Sisjön

• Arbeta för att etablera Styr & Ställ i Högsbo-Sisjön

• Arbeta för att döpa om hållplatser så att det blir enklare för besökarna att hitta

• Ta fram förslag för att utveckla kollektivtrafiken i området som gäller från 1/12 2018

• Arbeta fram en översyn vilka detaljplaner som pågår och vilka fastigheter som kommer att byggas i framtiden och när

• Arbeta vidare med att utveckla blandstaden i vårt område

• Samverka med Göteborg och Mölndals stad planer för bostadsbyggande för att få en helhetssyn

• Arrangera konferens med Göteborg och Mölndals stads där alla detaljplaner och trafikplaner redovisas för fastighetsägarna och banker

Läs handlingsplanen i pdf-format här.

Medlemservice:
Dan Eklind
danne@eklindmediasales.se
0703-565606

Administration:
Lars Holst
info@hsff.nu